Expert achizitii publice - COR 241940

La încheierea programului, partcipantii dobandesc următoarele compențe:
1. Vor cunoaște legislația națională şi a UE aplicabilă în domeniul achizițiilor publice;
2. Vor corobora legislația din domeniul achizițiilor publice cu alte acte normative din alte domenii incidente, cum ar fi Codul Civil, Codul Muncii, Codul de procedură fiscală, Regulamentele Băncii Naționale a României (de ex. cunoașterea clientelei), Legea 544 din 2001, Codul penal;
3. Vor cunoaște modul de întocmire a programului anual de achiziții publice și de încadrare a achizițiilor pe coduri CPV;
4. Vor identifica tipul de procedura ce trebuie parcursa pentru atribuirea unui contract de achiziții bunuri, servicii sau lucrări;
5. Vor ști când și ce anunțuri sunt obligatorii a fi publicate în Jurnalul Uniunii Europene și în SICAP precum și avantajele publicării unui anunț de intenție în cazul achizițiilor publice;
6. Vor cunoaște care sunt documentele unei achiziții publice (anunțurile, fisa de date a achiziției, formularele, caietul de sarcini, DUAE, modelele de contract, procesele verbale de deschidere și de analiza a ofertelor, modul de redactare a unei comunicări cu ofertanții în etapa de clarificări, modul de redactare a documentelor în cazul contestării unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziții publice), cum se redactează acestea în mod corect și complet și cum se publica prin SICAP inclusiv prin aplicarea semnăturii electronice invederea validării de către Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice;
7.Vor cunoaște cum se întocmește și cum se păstrează dosarul achiziției publice;
8. Vor fi informați cu privire la erorile care apar în mod frecvent la întocmirea fiselor de date, specificațiilor tehnice, caietelor de sarcini, solicitarea garanțiilor de particpare și buna execuție, stabilirea clauzelor contractuale;
9. Vor identifica în mod corect care sunt masurile ce trebuie luate pentru a asigura participarea la procedura de achiziții publice doar a ofertanților care au capacitate tehnica și financiara pentru asigurarea obigatiilor contractuale;
10. Vor primi modele și formulare ale tuturor documentelor ce se întocmesc pe parcursul derulării procedurilor de achiziții publice bunuri, servicii sau lucrări, inclusiv în cazul achizițiilor sectoriale;
11. Vor identifica riscurile evidențiate atât în ce privește ofertanții cât și achizitorii şi vor putea stabili care sunt măsurile de diminuare a acestora;
12. Vor stabili care sunt clauzele contractuale strict necesar a fi inserate în contractele de achiziții publice;
13. Vor identifica principalele incidente privind achizițiile publice;
14. Vor stabili drepturile şi obligațiilor părților din contractele de achiziții publice;
15. Vor cunoaște care este răspunderea juridică şi sancțiunile legale aplicabile pe linia achizițiilor publice;
16. Vor ști să utilizeze corect site-ul e-licitație.ro și SICAP;
17.Vor obține o diploma de absolvire recunoscuta de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării, precum și întreg setul de competente profesionale certificat EUROPASS.


Condiții de acces:
- studii superioare în domeniu sau în domenii conexe
- apt din punct de vedere medical

Preț curs: 1100 lei