Temei legal:
- Regulamentul UE nr. 679/2016
- Legea 129/2018 prin care se modifică şi completează Legea nr. 102/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi de abrogare a Legii nr. 677/2001.
- art. 14^5 din Legea nr. 129/2018 s-a prevăzut că în cazul “nerespectării măsurilor dispune sau în cazul refuzului tacit sau expres de furnizare a tuturor informaţiilor şi documentelor solicitate în cadrul procedurii de investigaţie ori în cazul refuzului de supunere la investigaţie. Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune, prin decizie, aplicarea unei amenzi cominatorii de până la 3.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculate de la data stabilită prin decizie.”
- Legea 190/ 26 iulie 2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulementului UE 2016/679

Durata: 20 ore,  4 ședințe / 5 ore fiecare

Preț : 1000 lei.

Temele abordate în timpul cursului sunt urmatoarele:
1. Prezentarea legislației  UE aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal inclusiv Regulamentul General (UE) privind protecția datelor 679/2016;
2. Prezentarea legislației  naționale aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
3. Incidența legislației privind protecția datelor cu caracter personal asupra altor acte normative. Mod de aplicare;
4. Termeni specifici utilizați în domeniul protecției datelor cu caracter personal ;
5. Motivarea necesității privind aplicarea cerintelor Regulamentului UE nr. 2016/679 ;
6. Domenii de aplicare a Regulamentului UE nr. 2016/679. Principii și legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal ;
7. Consimţământul. Mod de exprimare. Situații când acesta nu este necesar;
8. Categorii speciale de date cu caracter personal. Prelucrare si interdicții;
9. Drepturile persoanei vizate. Măsuri pe care trebuie să le ia operatorul pentru respectarea acestora;
10. Relația operator, persoană împuternicită, destinatar, terț, autoritate de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal. Încheierea sau executarea contractului;
11. Evidențele privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Cine este obligat să le țină, actualizeze, verifice;           
12. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Desemnare. Competențe. Rol și responsabilități. Cod ocupational COR;
13. Asigurarea securității prelucrarii datelor cu caracter personal. Evaluare riscuri. Codul de conduita. Audit. Certificare și organisme de certificare. Incidente privind securitatea datelor cu caracter personal. Măsuri luate de operator în cazul producerii riscului; Breșe de securitate
14. Cotrolul prelucrării datelor cu caracter personal. Autorități de supraveghere europene și nationale. Atribuțiună și competențe. Notificări obligatorii ale operatorilor. Plângeri;
15. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal. Principii. Garanții. Reguli corporatiste obilgatorii. Cazuri când este obligatorie notificarea în cazul transferului transfrontalier;
16. Organisme și instituții europene cu responsabilități pe linia protectiei datelor cu caracter personal;
17. Căi de atac. Răspunderi și sancțiuni- infracțiuni și contravenții.
18. Exerciții de evaluare a riscurilor privind protecția datelor cu caracter personal. Măsuri luate de operator. Răspuns la principalele întrebări/spețe ale operatorilor pe linia protecției datelor.


Competențe dobandite:
1. Cunostinte necesare pentru ocuparea functiei de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, în conformitate cu cerințele actelor normative de linie,
2. Vor întelege semnificatia termenilor utilizati în domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal,
3. Vor cunoaște legislația națională ți europeană pe linia protecției datelor cu caracter
personal si incidenta acesteia asupra altor acte normative, cum sunt: Codul Muncii, Regulamentele BNR, Legislația pe linie de sănătate publică, Legislația pe linie fiscală, Legislația privind liberul acces la informații publice, etc,
4. Vor putea întocmi, aviza codurile de conduită, vor cunoaște modul de desfășurare a auditului în domeniul protecției datelor cu caracter personal,
5. Vor putea întocmi evaluari de risc privind protecția datelor cu caracter personal,
6. Vor cunoaște drepturile persoanelor vizate, modul de exprimare al consimțământului și când acesta nu este necesar, obligațiile operatorului privind drepturile persoanelor vizate și consimțământul și care sunt categoriile speciale de date si legalitatea prelucrarii acestora,
7. Vor cunoaște care sunt instituțiile și organismele europene și naționale cu responsabilități pe linia protecției datelor  cu caracter personal,
8. Vor ști care sunt evidențele obligatorii ce trebuie ținute și cine este obligat să le țină, actualizeze și controleze-privind datele cu caracter personal,
9. Vor cunoaște regulile corporatiste obligatorii și condițiile de legalitate a transferurilor transfrontaliere de date,
10. Vor ști care sunt cazurile cand este obligatorie notificarea autorităților de supraveghere a protecției datelor cu  caracter personal, vor cunoaște conținutul notificărilor și modul de 11.Vor cunoaște care sunt căile de atac, sancțiunile și modul de aplicare a acestora pentru încălcarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Inscrie-te acum: (te sunăm noi)